09, 2011

Painter Nikol Aghababyan’s personal exhibition of his creations dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Armenia

Painter Nikol Aghababyan’s personal exhibition of his creations dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Armenia and to the 2793rd anniversary of Yerevanwill be openedon the 5th of October at 15:00 o’clock.

‘’There is no independence, when you live in the boundaries determined by the foreigners”

In Yerevan History Museum on 20 september was opened the exhibition ‘’There is no independence, when you live in the boundaries determined by the foreigners” devoted to the 20th anniversary of the Republic of Armenia and the 2793rd anniversary of Yerevan .

Երևանի բնակչության շարժընթացը 1824-1914 թթ.

Երևանը աշխարհի հնագույն բնակավայրերից է: Նրա պատմությունը հար և նման է հայ ժողովրդի բարդ տարեգրությանը: Նախքան պարսիկների, արաբների, սելջուկների, թուրքմենական քոչվոր ցեղերի և օսմանյան թուրքերի ասպատակությունները, Երևանի բնակչության մեծ մասը եղել են հայերը, հետագայում նրանց թիվն աստիճանաբար նվազել է, ու նրանց տեղն զբաղեցրել են եկվորները: