Painter Nikol Aghababyan’s personal exhibition of his creations dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Armenia

Painter Nikol Aghababyan’s personal exhibition of his creations dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Armenia and to the 2793rd anniversary of Yerevanwill be openedon the 5th of October at 15:00 o’clock.

‘’There is no independence, when you live in the boundaries determined by the foreigners”

In Yerevan History Museum on 20 september was opened the exhibition ‘’There is no independence, when you live in the boundaries determined by the foreigners” devoted to the 20th anniversary of the Republic of Armenia and the 2793rd anniversary of Yerevan .

Երևանի բնակչության շարժընթացը 1824-1914 թթ.

Երևանը աշխարհի հնագույն բնակավայրերից է: Նրա պատմությունը հար և նման է հայ ժողովրդի բարդ տարեգրությանը: Նախքան պարսիկների, արաբների, սելջուկների, թուրքմենական քոչվոր ցեղերի և օսմանյան թուրքերի ասպատակությունները, Երևանի բնակչության մեծ մասը եղել են հայերը, հետագայում նրանց թիվն աստիճանաբար նվազել է, ու նրանց տեղն զբաղեցրել են եկվորները:

About the rise of the name of Yerevan

Yerevan is one of the oldest cities in the world. The archeological excavations made in its territory, show that the human lived here thousands years ago. It is important to note, that the territory of Yerevan has been inhabited uninterruptedly. The researches showed, that a lot of settlements had arised in different periods and for different reasons were demolished in the territory of the city. In chronological sense, the oldest settlement,discovered in the territory of the city, is the Yerevan or Hrazdan Cave (near Lake Yerevan, on the left bank of the Hrazdan River), the oldest lower layer of which (4-5 cultural layers) dates with Musteryan Circle (100.000-35.000 thousand years ago).

Yerevan History Museum is ready to take the role of museum – institute

The greeting speech of Armine Sargsyan : the director of Yerevan History Museum, in the solemn session devoted to the 80th anniversary of the museum

Honorable guests, partners, friends, I greet you in our hospitable museum. The reason of our meeting is the 80th anniversary of Yerevan History Museum. I’m thankful to you for participating our jubilee, and I also want to say, that the museum not only collaborates with you, but also gets valuable advices and suggestions.

Yerevan History Museum was founded in 1931. Five times being replaced from place to place, finally, it was established in this wonderful building, which with Yerevan Municipality composes one architectural complex.

Program of the solemn ceremony devoted to the 80 anniversary of Yerevan History Museum

Program of the solemn ceremony devoted to the 80 anniversary of Yerevan History Museum 30.06.2011

“Museum Night” event dedicated to the International Day of Museums

On the 14th of May with the patronage of European Council and UNESCO “Museum Night” holiday, which has already become a traditional holiday, took place. 60 museums, including our museum (Yerevan History Museum) participated in “Museum Night” event dedicated to the International Day of Museums.

1 12 13 14 15 16