Two destinies: Saint Paul and Peter and Saint Holy Mother-Catoghike churches

The medieval history of Yerevan would be incomplete without the architectural description of the city. Being a war arena for centuries and suffering from regular destructions and natural disasters Yerevan lost its architectural features typical for the Middle Ages. Those few churches, bridges, public construction were subjected to death during the system of government of last century.

The exhibition of national costumes of Yerevan History Museum will be opened in the Gomel

With the assistance of the cooperation of humanitarian intergovernmental fund of CIS participant countries the exhibition of national costumes of Yerevan History Museum will be opened in the Paskevich and the Roumyantsov exhibition hall of Gomel Palace and Park Ensemble on the 8th of November, 2011.

Opened the personal exhibition of works of painter Nikol Aghababyan

In the exhibition hall of the Yerevan History Museum opened the personal exhibition of works of painter Nikol Aghababyan, which was dedicated to the 20th anniversary of the RA Independence.

Painter Nikol Aghababyan’s personal exhibition of his creations dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Armenia

Painter Nikol Aghababyan’s personal exhibition of his creations dedicated to the 20th anniversary of the Republic of Armenia and to the 2793rd anniversary of Yerevanwill be openedon the 5th of October at 15:00 o’clock.

‘’There is no independence, when you live in the boundaries determined by the foreigners”

In Yerevan History Museum on 20 september was opened the exhibition ‘’There is no independence, when you live in the boundaries determined by the foreigners” devoted to the 20th anniversary of the Republic of Armenia and the 2793rd anniversary of Yerevan .

Երևանի բնակչության շարժընթացը 1824-1914 թթ.

Երևանը աշխարհի հնագույն բնակավայրերից է: Նրա պատմությունը հար և նման է հայ ժողովրդի բարդ տարեգրությանը: Նախքան պարսիկների, արաբների, սելջուկների, թուրքմենական քոչվոր ցեղերի և օսմանյան թուրքերի ասպատակությունները, Երևանի բնակչության մեծ մասը եղել են հայերը, հետագայում նրանց թիվն աստիճանաբար նվազել է, ու նրանց տեղն զբաղեցրել են եկվորները:

About the rise of the name of Yerevan

Yerevan is one of the oldest cities in the world. The archeological excavations made in its territory, show that the human lived here thousands years ago. It is important to note, that the territory of Yerevan has been inhabited uninterruptedly. The researches showed, that a lot of settlements had arised in different periods and for different reasons were demolished in the territory of the city. In chronological sense, the oldest settlement,discovered in the territory of the city, is the Yerevan or Hrazdan Cave (near Lake Yerevan, on the left bank of the Hrazdan River), the oldest lower layer of which (4-5 cultural layers) dates with Musteryan Circle (100.000-35.000 thousand years ago).

Yerevan History Museum is ready to take the role of museum – institute

The greeting speech of Armine Sargsyan : the director of Yerevan History Museum, in the solemn session devoted to the 80th anniversary of the museum

Honorable guests, partners, friends, I greet you in our hospitable museum. The reason of our meeting is the 80th anniversary of Yerevan History Museum. I’m thankful to you for participating our jubilee, and I also want to say, that the museum not only collaborates with you, but also gets valuable advices and suggestions.

Yerevan History Museum was founded in 1931. Five times being replaced from place to place, finally, it was established in this wonderful building, which with Yerevan Municipality composes one architectural complex.

1 12 13 14 15 16 17